Toimitusehdot


Information about personal data use in Eltel can be found at https://www.eltelgroup.com/en/data-protection-policy/


TURVATIKAS SAFETY LADDER – YLEISET MYYNTIEHDOT

Ellei ole kirjallisesti toisin sovittu, näitä yleisiä myyntiehtoja (’yleiset ehdot’) sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, jotka koskevat Eltel Networks Oy:n tai sen tytäryhtiön tai tytäryhtiöiden suorittamaa tuotteiden myyntiä (määritelty jäljempänä) ja nämä yleiset ehdot asetetaan etusijalle kaikkiin muihin yleisiin ehtoihin ja määräyksiin nähden.1. Määritelmät

Näissä yleisissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
(i) ’tytäryhtiöllä’ tarkoitetaan Eltel Group ‑yrityskonserniin kuuluvia tahoja / kaikkia muita tahoja, jotka voivat olla merkittyjä kaupparekisteriin ja jotka tällä hetkellä tai tulevaisuudessa omistavat suoraan tai epäsuorasti sopimuksen osapuolen tai ovat sopimuksen osapuolen omistuksessa tai osaomistuksessa vähintään 50 prosentin osake-enemmistöllä.
(ii) ’sopimuksella’ tarkoitetaan kirjallista sopimusta, vahvistettua ostomääräystä tai muuta tuotteiden ostoa koskevaa asiakirjaa, joka sisältää nämä yleiset ehdot sekä mahdolliset asiakirjan liitteet.
(iii) ’Eltelillä’ tarkoitetaan tahoa, joka myy tuotteet ostajalle, eli joko Eltel Networks Oy:tä tai sen tytäryhtiötä.
(iv) ’osapuolilla’ tarkoitetaan Elteliä ja ostajaa yhdessä ja ’osapuolella’ tarkoitetaan asiayhteyden mukaan joko Elteliä tai ostajaa.
(v) ’hinnalla’ tarkoitetaan tuotteiden toimituksen lopullista hintaa, josta osapuolet ovat sopineet sopimuksessa.
(vi) ’tuotteilla’ tarkoitetaan tuotteita, materiaaleja ja oheisasiakirjoja, jotka Eltel toimittaa ostajalle sopimuksen mukaisesti.
(vii) ’ostajalla’ tarkoitetaan tahoa tai henkilöä, jolle Eltel toimittaa tuotteet sopimuksen mukaisesti.2. Tarjous ja hyväksyminen

2.1 Eltelin tekemä tarjous on voimassa seitsemän (7) päivän ajan sen tekopäivästä, ellei tarjouksessa nimenomaisesti toisin mainita. Edellä sanotun estämättä Eltelillä on oikeus perua tarjous milloin tahansa ennen kuin se vastaanottaa ostajan kirjallisen hyväksynnän.

2.2 Ostaja voi myös tilata tuotteita ilman tarjousta lähettämällä Eltelille ostomääräyksen. Tällaisessa tapauksessa Eltelin on varmistettava ostajan tekemä ostomääräys kolmen (3) työpäivän kuluessa ostomääräyksen vastaanottamisesta. Jos ostaja ei saa Elteliltä kirjallista vahvistusta edellä mainitun määräajan kuluessa, on katsottava, että Eltel on hylännyt ostomääräyksen.

2.3 Eltelin tarjouksen tai ostajan määräyksen vahvistamisen edellytyksenä on aina, että ostaja hyväksyy nämä yleiset ehdot. Tuotteiden toimituksen hyväksyminen ilman, että ostaja vastustaa näitä yleisiä ehtoja ennakkoon, katsotaan tällaiseksi hyväksymiseksi.

2.4 Tämän hetkisen maailmantilanteen johdosta tarjouksemme on voimassa tarjouspyynnön mukaisesti sillä edellytyksellä, että materiaalien ja komponenttien hinnoissa ei tapahdu muutoksia tarjouksen ja sopimuksen välillä. Varaamme oikeuden tarkistaa tarjoustamme tältä osin ennen tilauksen vahvistamista.


3. Tuotteiden toimitus

3.1 Tuotteet toimitetaan noudettuina Eltelin tuotantopaikasta tai muusta paikasta, jonka Eltel määrittää tarjouksessa. Tuotteet hinnoitellaan noudettuna-hinnan mukaan (jota tulkitaan Incoterms-toimituslausekkeiden viimeisimmän voimassa olevan version mukaisesti).

3.2 Tuotteet on pakattava sovitulla tavalla, tai, jos tästä ei ole erikseen sovittu, tavalla, joka on asianmukainen käytettävän kuljetusmuodon ja tuotteiden luonteen kannalta.

3.3 Ellei kirjallisesti ole nimenomaisesti muuta sovittu, toimitusajat ovat suuntaa-antavia ja riippuvat muun muassa Eltelin tarvitsemien tietojen saamisesta.

3.4 Tuotteiden omistus siirtyy ostajalle samanaikaisesti riskin kanssa sovituissa toimitusehdoissa (Incoterms) määritellyn mukaisesti.

3.5 Ostajan on ilmoitettava Eltelille mahdollisista tuotteissa ilmenevistä puutteista, vaurioista tai muista näkyvistä vioista tai poikkeamista kirjallisesti viiden (5) päivän kuluessa. Mikäli ostaja ei tee ilmoitusta Eltelille edellä mainitun ajan kuluessa, ostajan katsotaan hyväksyneen, että tuotteiden määrä ja laatu ovat sopimuksen mukaiset.

3.6 Eltel ei myy tai lähetä tuotteita Pohjois-Amerikkaan (USA & Kanada) tai hyväksy, että kukaan suoraan tai epäsuorasti myy tai lähettää tuotteita Pohjois-Amerikkaan. Tämän vuoksi ostaja on yksin vastuussa kaikista vaateista, jotka johtuvat siitä, että Eltelin sille myymät tuotteet on lähetetty tai käytetty/hyödynnetty millään tavalla Pohjois-Amerikassa.
 

 
4. Toimituksen viivästyminen

4.1 Jos osapuolet ovat sopineet taatun toimituspäivän ja jos todellinen toimituspäivä viivästyy useillä päivillä taatusta toimituspäivästä Eltelistä johtuvista syistä, Eltel maksaa ostajalle kustakin täyden viikon viipeestä määrän, joka vastaa 0,5 prosenttia (0,5 %) hinnasta, aina 7,5 prosentin (7,5 %) enimmäismäärään saakka. Jos vain osan tuotteesta toimitus viivästyy, sopimussakko lasketaan siitä hinnan osasta, joka koskee sitä tuotteen osaa, jota osapuolet eivät viipeen vuoksi voi käyttää aiotulla tavalla.
Edellä mainittu maksu on ainoa ja yksinomainen korvaus, jonka Eltel sitoutuu maksamaan viipeestä.

4.2 Jos joitain tuotteita ei voida toimittaa tai ostaja ei voi vastaanottaa joitain tuotteita sovittuna toimituspäivänä Eltelistä johtumattomasta syystä, Eltel ilmoittaa asiasta ostajalle, minkä jälkeen Eltel voi ostajan kustannuksella lähettää tuotteet varastolle tai huolitsijalle. Tässä tapauksessa tuotteiden toimitus katsotaan loppuun saatetuksi sopimuksen mukaisesti.


5. Takuu

5.1 Eltel takaa, että jäljempänä määritettynä takuuaikana tuotteissa ei ilmene materiaaleista ja valmistuksesta johtuvia puutteita ja että tuotteet ovat osapuolten sopimien eritelmien mukaiset.

5.2 Takuuaika on kolme (3) vuotta alkaen päivästä, jona tuotteiden katoamis- ja vaurioitumisriski siirtyy ostajalle sovitun Incoterm-lausekkeen mukaisesti, tai muu pidempi takuuaika, jota edellytetään sovellettavan lain pakollisten säännösten nojalla.

5.3 Jos tuotteet eivät vastaa edellä määritettyä takuuta, ostajan on ilmoitettava asiasta Eltelille kirjallisesti viipymättä ja joka tapauksessa seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun ostaja totesi tai kun sen olisi pitänyt todeta puute ja joka tapauksessa ennen takuuajan päättymistä. Mikäli kyseistä ilmoitusta ei tehdä määrätyssä ajassa, katsotaan, että kyseisissä tuotteissa ei ole tällaisia puutteita.

5.4 Saatuaan määräajassa tehdyn ilmoituksen Eltelin on viipymättä ja yksinomaisen harkintansa mukaan korjattava vialliset tuotteet tai vaihdettava ne uusiin. Vaihdettavat tuotteet on Eltelin pyynnöstä palautettava Eltelille sen kustannuksella.

5.5 Eltel ei vastaa puutteista, jotka liittyvät seuraaviin tekijöihin tai aiheutuvat niistä:
(i) tavanomainen kuluminen;
(ii) sellaisten (vara)osien tai materiaalien käyttö, jotka eivät ole Eltelin toimittamia tai hyväksymiä;
(iii) tuotteiden sellainen käyttö, kunnossapito tai huolto, joka ei ole sopimuksen tai Eltelin käyttöoppaiden tai ohjeiden mukaista tai muutoin tavanomaisten alan käytäntöjen mukaista;
(iv) ostajan tai kolmansien osapuolten huolimattomuus tai muu epäasianmukainen toiminta tai tekemättä jättäminen tai sopimuksen vastainen toiminta; tai
(v) tuotteen sopimaton tai epäasianmukainen asennus tai muokkaus, joka on tehty ilman Eltelin ennakkoon antamaa kirjallista suostumusta.

5.6 Korjattujen tai uusiin vaihdettujen tuotteiden tai niiden osien takuuajan on joko vastattava alun perin toimitetun tuotteen jäljellä olevaa takuuaikaa tai oltava kolme (3) kuukautta alkaen kyseisen tuotteen tai sen osan korjauksesta tai vaihtamisesta, riippuen siitä, kumpi ajanjakso on pidempi.

5.7 Näissä yleisissä ehdoissa asetettu takuu on ainoa takuu, jota sovelletaan sopimuksen mukaisesti toimitettuihin tuotteisiin.6. Hinnat ja maksuaika

Elleivät osapuolet kirjallisesti muuta sovi, sovelletaan seuraavia maksuehtoja:
Maksu on suoritettava kokonaisuudessaan ja ilman kuittauksia, vastasaamisia, vähennyksiä ja/tai alennuksia tai pankkikuluja Eltelin ilmoittamalle pankkitilille neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päivämäärästä.
Tuotteiden hinnat ovat sopimuksessa määrätyn mukaiset, ne ilmoitetaan ilman alv:tä eivätkä ne sisällä veroja, tullimaksuja tai vastaavia maksuja, joita sovelletaan tuotteisiin nyt tai vastaisuudessa, eivätkä mitään muita kustannuksia.
Jos ostaja ei maksa jotain maksua määräajassa, Eltelillä on oikeus
(i) periä korkolain mukaista viivästyskorkoa ja
(ii) keskeyttää suoritus ja toimitus.
Jos Eltel keskeyttää suorituksen ja/tai toimituksen, ostajan on maksettava Eltelille keskeytyksestä aiheutuneet kustannukset (muun muassa säilytyskustannukset). Toimitusaikaa jatketaan ajalla, joka vastaa keskeytyksen vuoksi menetettyä aikaa sekä lisäaikaa, joka saattaa olla kohtuudella tarpeen viipeen vaikutusten vuoksi.
 

7. Ylivoimainen este

Osapuoli ei ole vastuussa toiselle osapuolelle velvoitteidensa suorittamisen laiminlyönnistä, kun tämä johtuu olosuhteista, joita osapuoli ei voi kohtuudella hallita; niitä ovat muun muassa tulipalo, onnettomuus, lakko, työsulku, tulva, kuivuus, kauppasaarto, sota (riippumatta siitä, onko sota julistettu vai ei), mellakka, luonnonkatastrofit tai yleisvaarallisen rikoksentekijän toiminta, valtion viranomaisten toiminta, yleinen materiaalipula tai toimitusvajaus tai alihankkijalle edellä mainituista syistä aiheutunut viive tai alihankkijan niistä aiheutunut laiminlyönti.8. Luottamuksellisuus

Ostaja tiedostaa, että kaikki tekniset, kaupalliset ja rahoitukselliset tiedot, jotka Eltel ja/tai sen tytäryhtiöt luovuttavat ostajalle, ovat Eltelin ja/tai sen tytäryhtiöiden luottamuksellisia tietoja. Ostaja ei saa luovuttaa tällaisia luottamuksellisia tietoja millekään kolmannelle osapuolelle eikä käyttää luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, josta osapuolet ovat sopineet ja joka on sopimuksessa tarkoitetun ostotapahtuman mukainen.
 

9. Teollis- ja tekijänoikeudet

9.1 Kaikki Eltelin omistamat teollis- ja tekijänoikeudet ja omistusoikeudet pysyvät Eltelin yksinomaisena omaisuutena. Näin ollen ostaja tiedostaa ja hyväksyy, että tuotteisiin sisältyvät teollis- ja tekijänoikeudet, Eltelin asiakirjat, piirustukset, suunnitelmat, eritelmät, tekninen käyttöopas ja toimitetut asiakirjat ovat edelleen Eltelin tai sen luvanantajien omaisuutta.


9.2 Eltel myöntää ostajalle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun luvan teollis- ja tekijänoikeuksien käyttämiseen sopimuksen toteuttamiseksi. Ostaja saa käyttää teollis- ja tekijänoikeuksia vain sopimuksen mukaisesti.

9.3 Ostaja sitoutuu olemaan hankkimatta, rekisteröimättä tai yrittämättä rekisteröidä teollis- ja tekijänoikeuksia omiin nimiinsä tai jonkin kolmannen osapuolen nimiin sekä olemaan vaatimatta mitään teollis- tai tekijänoikeuksiin liittyviä oikeuksia tai intressejä.


10. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva korvausvastuu

10.1 Lukuun ottamatta tässä esitettyjä poikkeuksia, Eltel puolustaa mitä tahansa kannetta tai menettelyä, joka nostetaan ostajaa vastaan ja joka perustuu väitteeseen, jonka mukaan Eltelin tämän sopimuksen mukaisesti myymien tuotteiden suunnittelu tai rakenne rikkoo jotain Eltelin sijoittautumismaassa rekisteröityä patenttia, tekijänoikeutta tai tavaramerkkiä, sillä edellytyksellä, että (a) ostaja ilmoittaa viipymättä Eltelille kirjallisesti tällaisesta väitteestä, kanteesta ja menettelystä, (b) ostaja antaa Eltelille yksinomaisen oikeuden puolustaa, sopia ja hallita kanteen tai menettelyn puolustusta Eltelin kustannuksella, (c) ostaja toimittaa kaikki tarvittavat tiedot ja tuen tällaista puolustusta tai sopimista varten ja (d) ostaja ei omaksu Eltelille vahingollista kantaa tällaisen väitteen yhteydessä.

10.2 Siinä tapauksessa, että Eltel on velvollinen puolustamaan kyseisenlaista kannetta tai menettelyä, Eltel maksaa kaikki lopullisessa päätöksessä tai sovinnossa määrätyt kulut ja vahingonkorvaukset, jotka liittyvät suoraan kanteeseen tai menettelyyn.

10.3. Eltelin kohdan 10 mukaiset velvoitteet täytetään, jos Eltel oman valintansa mukaan ja omalla kustannuksellaan (i) hankkii ostajalle oikeuden jatkaa kyseisten tuotteiden käyttämistä, (ii) vaihtaa kyseiset tuotteet tuotteisiin, jotka eivät riko tekijänoikeutta, patenttia tai tavaramerkkiä ja jotka vastaavat toimivuudeltaan kyseisiä tuotteita, (iii) muuttaa tuotteita tekemällä niistä sellaisia, että ne eivät riko tekijänoikeutta, patenttia tai tavaramerkkiä mutta pysyvät toimivuudeltaan vastaavina, tai (iv) jos vaihtoehdot i–iii eivät ole kaupallisesti toteutettavissa, korvaa ostajalle kyseisten tuotteiden ostohinnan, kun ostaja palauttaa ne Eltelille.

10.4 Eltel ei ole velvollinen puolustamaan asiaa tai vastuussa mistään kuluista, jos kyseessä on (a) mikä tahansa kanne tai menettely siltä osin, kuin se perustuu ostajan tekemään, määrittämään tai pyytämään muokkaukseen tai muutokseen, joka on sisällytetty tuotteisiin tai koskee niitä, (b) tuotteiden lainvastainen käyttö tai sopimuksen vastainen käyttö prosessissa tai tavalla, jonka ostaja tai jokin kolmas osapuoli on määrittänyt tai jota se on pyytänyt tai jota se hallitsee, tai
(c) tuotteiden käyttö muiden laitteiden tai materiaalien kanssa, joita Eltel ei ole toimittanut tai hyväksynyt.
 
10.5 Kohdassa 10 säädetään Eltelin koko vahingonkorvausvastuu tuotteita koskevien teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomisen osalta.
 

11. Vastuuvelvollisuus

11.1 Kummankin osapuolen vastuuvelvollisuus toiselle osapuolelle tuotteiden myynnistä ja ostosta aiheutuvista vahingoista ei voi ylittää kyseessä olevan toimituksen laskutettua nettoarvoa.

11.2 Kumpikaan osapuoli ei voi olla korvausvelvollinen toiselle sopimuksen, takuun, vahingonkorvauksen (mukaan luettuna huolimattomuus), ankaran vastuun tai muun perusteella tuoton, liiketoiminnan, tulojen, liikearvon, käytön, tietojen, sähköisesti siirrettävien tilausten tai muun taloudellisen hyödyn menetyksestä, välillisestä, tahattomasta, epäsuorasta tai erityisestä vahingosta tai rikosoikeudellisista vahingonkorvauksista, jotka koskevat muun muassa tuotannon menetystä, yrityksen maineen tai liiketoimintamahdollisuuksien menetystä, raaka-aineiden tai energian menetystä tai liikakäyttöä, tehtaan sulkemista, pääoman kustannuksia, työvoimakustannuksia ja vastaavia, vaikka kyseisenlaisten vahinkojen mahdollisuus olisi aiemmin annettu tiedoksi kyseiselle osapuolelle.

11.3 Ostajan on esitettävä mahdolliset vahingonkorvausvaateensa yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa vaateen perustana olevasta tapahtumasta, ja kaikki vaateeseen liittyvät kanteet on nostettava yhden (1) vuoden kuluessa vaateen päivämäärästä. Kaikki vaateet, joita ei ole nostettu edellisen virkkeen mukaisesti, ovat mitättömiä.

11.4 Edellä tässä kohdassa 11 säädettyjä rajoituksia ja poikkeuksia voidaan soveltaa vain sovellettavan pakollisen lainsäädännön sallimissa määrin.
 

12. Sopimuksen päättäminen

12.1 Kumpi tahansa osapuoli voi välittömästi päättää sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle
a) jos toinen osapuoli on rikkonut jotain sopimuksen olennaista ehtoa eikä ole korjannut rikkomista kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun rikkomisesta on ilmoitettu;
b) jos osapuoli tulee maksukyvyttömäksi tai tekee luovutuksen velkojien hyväksi, tai jos kyseinen osapuoli käynnistää minkä tahansa lainkäyttöalueen konkurssia, uudelleenjärjestelyä, järjestelyä, velan tarkistusta tai maksukyvyttömyyttä koskevan lain nojalla vapaaehtoisen menettelyn tai menettelyn toimitsijan tai pesänhoitajan nimittämiseksi osapuolen omaisuudelle, sopimus päättyy automaattisesti ja välittömästi; jos kuitenkin kolmas osapuoli käynnistää kyseisenlaisen menettelyn osapuolta kohtaan, sopimus päättyy automaattisesti, jos osapuoli ei hylkää tai korjaa menettelyä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa menettelyn käynnistämisestä;
c) jos osapuoli ei ylivoimaisen esteen vuoksi voi suorittaa sopimuksen mukaisia velvoitteitaan kolmen (3) kuukauden ajan. Tässä tapauksessa kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle osapuolelle aiheutuneista vahingoista tai hyvityksistä, jotka liittyvät ylivoimaiseen esteeseen.

12.2 Sillä osapuolella, joka päättää sopimuksen kohdan 12 mukaisesti, on sopimuksessa säädetyin rajoituksin oikeus saada hyvitystä tappioista, kuluista, kustannuksista ja vastuuvelvollisuuksista, jotka aiheutuvat sopimuksen päättämisestä.

12.2 Sopimuksen päättäminen ei vaikuta mihinkään sopimuksen mukaisiin osapuolten oikeuksiin ja velvoitteisiin, jotka ovat syntyneet ennen sopimuksen päättymistä. Lisäksi kaikkien ehtojen, joiden on luonteensa vuoksi tai muista syistä kohtuullista jäädä voimaan sopimuksen päättymisen jälkeen, katsotaan jäävän voimaan.


13. Muut tiedot

13.1 Kaikki sopimukseen tehtävät muutokset ja lisäykset ovat päteviä vain, jos ne tehdään kirjallisina ja molemmat osapuolet allekirjoittavat ja valtuuttavat ne asianmukaisesti.

13.2 Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Edellä sanotun estämättä Eltelillä on oikeus käyttää alihankkijoita sopimuksen suorittamiseen. Eltel on vastuussa alihankkijoidensa työstä kuten omasta työstään.

13.3 Jos toimivaltainen tuomioistuin tai oikeusistuin katsoo, että jotain tämän sopimuksen säännöstä ei voida panna täytäntöön, kaikki muut sopimuksen säännökset pysyvät edelleen voimassa. Jos jokin sopimuksen säännös katsotaan vain osittain täytäntöpakottomaksi, se pysyy voimassa niiltä osin, joita ei katsota täytäntöpakottomiksi.

13.4 Osapuolten tekemä sopimus ja sen mahdolliset liitteet ovat osapuolten välinen koko sopimus kyseessä olevasta aiheesta ja korvaavat kaikki aiemmat (kirjalliset ja suulliset) sopimukset, jotka osapuolet ovat aiheesta tehneet.
 
13.5 Kummankin osapuolen tekemät ilmoitukset on tehtävät kirjallisesti faksitse, sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla.14. Lain noudattaminen

14.1 Ostaja vakuuttaa, että se ei suoraan tai epäsuorasti suorita maksuja, anna lahjoja tai tee muita sitoumuksia asiakkailleen, valtion virkamiehille tai edustajille tai millekään muulle taholle sovellettavien lakien vastaisesti, eikä ostajan tiedossa ole, että muut henkilöt toimivat edellä kuvatuin tavoin sovellettavien lakien vastaisesti.

14.2 Ostaja takaa, että ostaja tai sen tosiasialliset omistajat eivät ole Yhdysvaltaen hallituksen, Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston, EU:n tai vastaavien asettamien kansainvälisten pakotteiden luettelosta (”Sanktiolistoilla”). Mikäli ostaja tai joku sen tosiasiallisista omistajista päätyy seuraamuslistoille, ostajan tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti Eltelille välittömästi. Tällaisessa tapauksessa Eltelillä on oikeus lopettaa tuotteiden toimittaminen.

14.3 Jos ostaja rikkoo jotain tässä kohdassa 14 määrättyä velvoitetta, Eltelillä on oikeus päättää sopimus välittömästi. Ostaja vapauttaa Eltelin kaikista vastuista, jotka koskevat korvausvelvollisuutta, vahinkoja (mukaan luettuna liikearvon menetys), kuluja tai kustannuksia, jotka aiheutuvat edellä mainittujen velvoitteiden vastaisesta toiminnasta ja tämän sopimuksen päättämisestä.15. Sovellettava lainsäädäntö ja riidanratkaisu

15.1 Sopimusta on sovellettava ja tulkittava Suomen lakien mukaisesti. Sopimukseen ei sovelleta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyä yleissopimusta.

15.2 Sopimuksesta tai sen rikkomisesta, päättymisestä tai voimassaolosta aiheutuvat tai näihin liittyvät riidat, kiistat tai vaateet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yhden (1) välimiehen toimesta. Menettely on salassa pidettävä ja se suoritetaan Helsingissä englannin kielellä.